Άμεση Επικοινωνία στο contact@ine.org.cy
Επιτροπή Ενέργειας και Περιβάλλοντος

Ο τομέας της ενέργειας αποτελεί ένα στρατηγικής σημασίας τομέα για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας. Οι εξελίξεις στην αξιοποίηση των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην ΑΟΖ, στον τομέα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και την συνεχή αναβάθμιση της προσφοράς ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και στην αναδυόμενη εσωτερική αγορά του φυσικού αερίου, δύναται να αναβαθμίσουν σημαντικά τους δείκτες ενεργειακής αυτάρκειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, με πολλαπλά και σημαντικά οφέλη για τους πολίτες της.

Πρωταρχικός στόχος της επιτροπής ενέργειας είναι η ανάλυση και αξιολόγηση των επερχόμενων εξελίξεων, προβάλλοντας επιστημονικά καταρτισμένο λόγο στα κέντρα λήψεως αποφάσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας, συμβάλλοντας ουσιωδώς στη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος του τομέα της Ενέργειας, και στην επίλυση προβλημάτων του τομέα. Παράλληλα, σημαντικός στόχος της επιτροπής ενέργειας είναι η υποστήριξη έρευνας και καινοτομίας νέων επιστημόνων, και η προώθηση του επιστημονικού και ακαδημαϊκού τους έργου.

Κατά τις τελευταίες κυρίως δεκαετίες, όλοι βιώνουμε τις επιπτώσεις από τα κύρια περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας σήμερα, που περιλαμβάνουν τις κλιματικές αλλαγές, τη μόλυνση του περιβάλλοντος, την περιβαλλοντική υποβάθμιση και την εξάντληση των φυσικών μας πόρων πόρων. Προβλήματα που δυστυχώς δεν έχουν ευοίωνα μελλοντικά σενάρια και συνεπώς ο πλανήτης μας αναμένεται να αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα, με συνεπακόλουθες συνέπειες σε όλο τον πληθυσμό.

Πρωταρχικός στόχος της Επιτροπής Περιβάλλοντος είναι η ανάλυση και αποτύπωση της τρέχουσας κλιματικής και περιβαλλοντικής κατάσταση, τόσο παγκόσμια αλλά κυρίως στην Κύπρο. Η παρακολούθηση όλων των εξελίξεων θα επιτρέψει στους νέους επιστήμονες της Επιτροπής Περιβάλλοντος του ΙΝΕ μέσα από την επιστημονική ανάλυση των δεδομένων, να προτείνουν εφικτές λύσεις στα κέντρα λήψεως αποφάσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας για αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση και μετριασμό των επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών και της περιβαλλοντικής καταστροφής με στόχο πάντα την μελλοντική διατήρηση της περιβαλλοντικής μας κληρονομιάς.

© 2020 Ινστιτούτο Νέων Επιστημόνων (INE) created by Sorvus Media