Άμεση Επικοινωνία στο contact@ine.org.cy
 1. Διά του παρόντος δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι στη διατήρηση σε ηλεκτρονικό/ά ή/και άλλο/α αρχείο/α και στη νόμιμη επεξεργασία από τον «Υπεύθυνο Επεξεργασίας», όπως αναγνωρίζεται πιο κάτω, όλων των πληροφοριών/δεδομένων που με/μας αφορούν περιλαμβανομένων, όπου και εφόσον χρειαστεί για τους σκοπούς που αναφέρονται στο παρόν έντυπο, ευαίσθητων δεδομένων υγείας, τα οποία το Ινστιτούτο Νέων Επιστημόνων (στο εξής «ΙΝΕ») αποκόμισε μέσω της αίτησης εγγραφής ή αλλιώς (στο εξής μαζί καλούμενα «τα προσωπικά δεδομένα μου/μας»). Σχετικά ή/και επιπρόσθετα, συμφωνώ/ούμε με την και συγκατατίθεμαι/μεθα στη νόμιμη επεξεργασία από το ΙΝΕ των προσωπικών δεδομένων μου/μας όπως προνοείται στον εκάστοτε εν ισχύ περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Νόμο, περιλαμβανομένου για τους σκοπούς που αναφέρονται στο έντυπο αυτό.
 2. Με το έντυπο αυτό το ΙΝΕ με/μας ενημερώνει και αναγνωρίζω/ουμε ή/και εξουσιοδοτώ/ούμε το ΙΝΕ για τα ακόλουθα:
  1. Το/α ηλεκτρονικό/ά ή/και άλλο/α αρχείο/α που θα περιέχει τα προσωπικά δεδομένα μου/μας θα είναι υπό τον έλεγχο του Υπεύθυνου Επεξεργασίας του ΙΝΕ.
  2. Προσωπικά δεδομένα μου/μας δύνανται να τύχουν επεξεργασίας με σκοπό την εκτέλεση των καθηκόντων και υποχρεώσεων που επιβάλλουν στο ΙΝΕ οι πρόνοιες των εκάστοτε εν ισχύ Νόμων και Κανονισμών για την εκτέλεση των εργασιών του ΙΝΕ, την άσκηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων μου/μας που προκύπτουν από τις συμβάσεις ή/και συμβατικές σχέσεις μου/μας με το ΙΝΕ, τη διατήρηση και ανάπτυξη των σχέσεων μου/μας με το ΙΝΕ, περιλαμβανομένης της διαφήμισης προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει το ΙΝΕ εφόσον δώσω τη συγκατάθεσή μου πιο κάτω*, την αξιολόγηση και διεκπεραίωση αιτήσεων, εντολών και οδηγιών μου, για στατιστικούς σκοπούς και για έρευνες αγοράς από το ΙΝΕ. Σχετικά, εγώ η/ο συγκατατιθέμενος/η εξουσιοδοτώ το ΙΝΕ να προωθεί τα προσωπικά δεδομένα μου: (α) στην εκτελεστική επιτροπή του ΙΝΕ και στους προέδρους και τα μέλη των επιτροπών του ΙΝΕ, (β) σε πρόσωπα που εμπλέκονται στη διόρθωση, αναβάθμιση ή αναπροσαρμογή των λογισμικών ή/και μηχανογραφικών συστημάτων της, (γ) σε εξωτερικούς ελεγκτές ή/και αναλογιστές/ συμβούλους της για τους σκοπούς που αναφέρονται στο παρόν έντυπο. Νοείται ότι σε τέτοιες περιπτώσεις το ΙΝΕ θα εξασφαλίζει γραπτή δέσμευσή τους ότι θα διαφυλάσσουν την εμπιστευτικότητα οποιωνδήποτε προσωπικών δεδομένων τυχόν παραλάβουν από το ΙΝΕ.
  3. Δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης προσωπικών δεδομένων μου/μας: Έχω το δικαίωμα, κατόπιν γραπτής ειδοποίησης στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας και καταβολής σχετικού τιμήματος, να ζητώ από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων και να ζητώ τη διόρθωση ανακριβών ή/και ελλιπών δεδομένων που με/μας αφορούν ή/και η επεξεργασία των οποίων δεν έγινε νόμιμα.
 3. Συγκατάθεση για την αποστολή πληροφοριών με ηλεκτρονικά μέσα:
  1. Με το παρόν συγκατατίθεμαι στην αποστολή από το ΙΝΕ σε εμένα πληροφοριών στο κινητό μου τηλέφωνο υπό την μορφή SMS ή/και στην ηλεκτρονική μου διεύθυνση (e-mail), αναλόγως της περίπτωσης.
© 2020 Ινστιτούτο Νέων Επιστημόνων (INE) created by Sorvus Media