Άμεση Επικοινωνία στο contact@ine.org.cy

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αποτελούν το μεγαλύτερο κομμάτι του συνόλου των επιχειρήσεων ανά το παγκόσμιο και απαρτίζουν τον βασικότερο πυλώνα ανάπτυξης μιας οικονομίας.  Η δημιουργία περισσότερων βιώσιμων και ανταγωνιστικών επιχειρήσεων και η ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας βασισμένης στη γνώση, την τεχνολογική αναβάθμιση και την καινοτομία μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας όπως επίσης και στη προώθηση/ενίσχυση δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων και στην υγιή οικονομική διακυβέρνηση.

Τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότεροι νέοι κάνουν στροφή προς την καινοτομία που έχει ως αποτέλεσμα την άνθιση αρκετών νεοφυών επιχειρήσεων. Ωστόσο, λόγω των υφιστάμενων εσωτερικών ανεπαρκειών και περιορισμών στο επιχειρηματικό περιβάλλον, η συμβολή των νέων επιχειρήσεων μπορεί να είναι πολύ χαμηλότερη από τις δυνατότητές τους.

Σκοπός της Επιτροπής Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ΕΕκΚ) είναι να συμβάλει στην δημιουργία όσο καλύτερων συνθηκών για την στήριξη και αναδιάρθρωση του πλαισίου δραστηριοποίησης και  ανάπτυξης των Κυπριακών επιχειρήσεών.  

Ως εκ τούτου τέθηκαν οι ακόλουθοι στόχοι για την επιτροπή:

  1. Πρωταρχικοί στόχοι είναι η συνεχόμενη μελέτη,  η παρακολούθηση των εξελίξεων και η ανάδειξη των ζητημάτων που αφορούν ολόκληρο το επιχειρηματικό οικοσύστημα
  2. Πραγματοποίηση συναντήσεων για συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων με σκοπό την εξεύρεση πιθανών λύσεων και εισηγήσεων σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις
  3. Ετοιμασία και υποβολή προτάσεων προς τα αρμόδια Κυβερνητικά σώματα προκειμένου να επιτευχθούν διάφορες ευνοϊκές τροποποιήσεις
  4. Οργάνωση και προώθηση εκδηλώσεων όπως επίσης και σύνταξη άρθρων που αποβλέπουν στην προαγωγή των σκοπών της επιτροπής αλλά και του Ινστιτούτου γενικότερα
© 2020 Ινστιτούτο Νέων Επιστημόνων (INE) created by Sorvus Media